www.gidsenbondaarschot.be

 
Wederopbouw na WO I

100 jaar geleden werd Europa geconfronteerd met een oorlog die geen gelijkenis  kende in het verleden. Miljoenen  soldaten vonden tijdens WO I de dood als gevolg van de grote technologische vooruitgang in vuurkracht. Niet alleen aan het oorlogsfront lieten vele jonge mensen het leven. Ook de gewone bevolking kwam in de beginfase van de oorlog op een gewelddadige wijze in contact met het oorlogsgebeuren.  Duitse militairen beweerden dat burgers op hen schoten en gingen daarna op vele plaatsen over tot lafhartige executies, verwoestingen en deportaties.  In België waren Aarschot, Andenne, Dendermonde,  Dinant , Leuven, Sambreville en Visé, meer dan andere plaatsen, slachtoffer van de terreur ten opzichte van de burgerbevolking. Omwille van deze bloedige represailles worden zij als martelaarsteden bestempeld.
In de vroege ochtend van 19 augustus 1914 naderden Duitse troepen langs Ourodenberg en Rillaar de stad Aarschot. Aan de windmolen op de Herseltsesteenweg bood kapitein Gilson nog enige tijd weerstand, maar al spoedig bleek dat de overmacht te sterk was en dat verder verzet geen zin meer had. Het Belgisch leger leed bij deze veldslag zware verliezen.  129 soldaten sneuvelden; er waren meer dan 600 gewonden  en 325 jonge mannen werden krijgsgevangen gemaakt. In Ourodenberg werden meer dan de helft van de huizen totaal vernield en 15 burgers kwamen om het leven. Ook in Rillaar gingen 33 woningen in de vlammen op.
Rond 8.45 u trokken de eerste Duitse soldaten de stad binnen.  Overal staken ze huizen in brand; werden winkels geplunderd en namen ze honderden mannen gevangen. Verschillende  inwoners lieten bij deze klopjacht het leven. Anderen werden bijeengedreven op de Grote Markt. Pas na de middag kwamen ze vrij, na bemiddeling van burgemeester  Jozef Tielemans. Ze kregen het bevel om al hun persoonlijke wapens in te leveren.
In de namiddag kwamen steeds meer Duitse troepen de stad binnen. Heel wat van hen zouden de nacht bij de plaatselijke bevolking doorbrengen. Na een relatief rustige namiddag brak rond zes uur in de vooravond de hel los. Op verscheidene plaatsen in de stad werd er plots geschoten . Bij deze schietpartij werd de Duitse bevelvoerder, Joannes Stenger, op het balkon van de woning van burgemeester Tielemans, dodelijk getroffen.  De Aarschotse burgers kregen de schuld van deze schietpartij.
Dadelijk volgden represailles en een heuse klopjacht volgde in de straten rondom de Grote Markt. Mannen, vrouwen en kinderen werden uit hun huizen gehaald en naar het marktplein gebracht. 75 mannen werden meegenomen tot in de Leenstraat en daar zonder enige vorm van proces gefusilleerd. Later op de avond werd een tweede groep tot buiten de stad geleid. Na een schijnproces werden hier nog eens 29 mensen doodgeschoten. Onder hen bevonden zich de burgemeester, zijn zoon Louis en zijn broer Emile.
De volgende dagen werd de stad leeggeroofd en platgebrand.

In Gelrode herhaalde zich dit verschrikkelijk oorlogsdrama. Ook hier werd er geplunderd en gebrand. Men schoot op wegvluchtende burgers en zonder duidelijk aanwijsbare reden vond er een executie  van 7 onschuldige burgers plaats. Na het wegtrekken van de Duitsers ging de gezondheidstoestand van drie gekwetsten sterk achteruit. Pastoor Dergent  besloot om hen, samen met een voerman, naar de Rode-Kruispost van het Damiaancollege in Aarschot  te brengen. Op zijn terugweg werd hij aangehouden, erg mishandeld en uiteindelijk gefusilleerd. Zijn stoffelijke overschot werd daarna in de Demer gegooid. De volgende dagen werden verschillende mannen in Gelrode opgepakt en voor meerdere maanden weggevoerd naar werkkampen in Duitsland.

 

 

 Woningnood tijdens en na het inferno

De oorlogsjaren eisten een immense tol aan de stad: 366 huizen werden totaal vernield en 50 andere werden zwaar beschadigd. Meer dan 2000 inwoners hadden geen dak meer boven hun hoofd. Velen sloegen tijdelijk op de vlucht, en troffen na hun terugkomst een geruïneerde stad aan. Nog tijdens de oorlogsjaren werden stadsplannen opgesteld om aan dit nijpend woningtekort een oplossing te bieden. Vele gezinnen moesten zich daarbij tevreden stellen met ongezonde krotten en onoooglijke koten. Het kasteel van Schoonhoven werd opgeëist voor behoeftige daklozen. Op de Grote Vest (Elisabethlaan) zorgden 100 barakken van het Koning Albertfonds voor enige hulp. Nog meerdere van deze eenvoudige hulpwoningen werden bijgeplaatst in de Steystraat, de Marten Lemmensstraat en op de Kouterberg in de buurt van de Orleanstoren. Dit woningtekort was ook de impuls voor de aanleg van de thans nog bestaande Tuinwijk.

Het plan Pladet

Na het opmeten van de oorlogsschade werd urbanist/architect Arthur Pladet door de stad aangezocht voor de  opmaak van een plan voor de wederopbouw van de stad. Dit plan zou de basis vormen voor het verlenen van bouw- of reconstructievergunningen. Het nieuwe plan van aanleg wilde het bestaande stratenpatroon aanpassen aan de te verwachten nieuwe industriële ontwikkeling. Het grootschalige ervan eiste hierbij een nieuw rooilijnplan met onteigeningen, herverkavelingen en sloping van  bestaande woningen. Dit geldverslindend project zorgde echter voor heel wat misnoegdheid. Vele huizen lagen immers nog steeds in puin en de woningnood bleef zeer groot. De overheid leek geïnteresseerd in dure prestigeprojecten, eerder dan in het voor de bevolking essentiële huisvestingsvraagstuk.

Rondleidingen

De Aarschotse gidsenbond heeft enkele rondleidingen uitgewerkt, waar niet alleen aandacht gespendeerd wordt aan de oorlogsgruwel van WO I. Er wordt ook op meerdere plaatsen gewezen op de wederopbouw van de stad in de eerste jaren na de verwoestende oorlog. En alhoewel het plan Pladet omwille van zijn grootschaligheid niet helemaal uitgevoerd werd toch bepaalt het voor een groot stuk het hedendaagse uitzicht van de stad.